Laisol Isei

Nungngai na tapiu, asida Meitei laisol isei khada upload tou e.